HuisvanQi

Algemene Voorwaarden

1.Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle natuurgeneeskundige behandelingen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met opdrachtgevers en alle daarmee in verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. De opdrachtgever is de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer.

Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Bedrijf

Huis van Qi richt zich op acupunctuurbehandeling, (Tuina) massage, voeding en leefstijlcoaching binnen het werkveld van de natuurgeneeskundige behandelingen.

HuisvanQi is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 62893343

HuisvanQi is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG (lidnummer 22110018) als gecertificeerd acupuncturist.

3. Definities

 1.  Opdrachtnemer is in deze HuisvanQi welke deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten aan particuliere cliënten. 
 2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten.
 3. cliënt: degene die gebruik maakt van een van de diensten die de opdrachtnemer aanbiedt.
 4. De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde te zijn.


4. Offertes

Offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes zijn geldig tot 1 maand na afgifte of tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend. Tenzij anders aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particulieren inclusief BTW. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door opdrachtnemer gestuurde offerte. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt.

Na het kennismakingsgesprek volgt een intakegesprek waarin behandelafspraken worden gemaakt. Deze behandelingsafspraken worden regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De opdrachtgever heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.

7. Overmacht

Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door de opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden.

8. Informatieverstrekking door cliënt of opdrachtgever

De opdrachtnemer heeft separaat een Privacyverklaring opgesteld waarin beschreven staat dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. De opdrachtgever is bekend en akkoord gegaan met dit Privacyreglement.

Tijdens de intake wordt aan opdrachtnemer om uiteenlopende informatie gevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer hierin eerlijk en volledig te zijn. De behandeling wordt op deze informatie gebaseerd; de opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het krijgen van onjuiste of onvolledige informatie.

Indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever, die relevant zijn voor de opdracht, dan dient dit aan de opdrachtnemer doorgegeven te worden. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres) gegevens.

9. Geheimhouding, dossiervorming

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de behandeling.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadeloosstelling of vergoeding.

De opdrachtnemer houdt een dossier bij van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag dit dossier ten alle tijden inzien. Dit dossier is geheim en zal aan niemand anders worden getoond, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Het dossier wordt veilig bewaard volgende de wettelijke bewaartermijnen. Eventuele werkaantekeningen behoeft de opdrachtnemer niet te bewaren.

10. Duur en beëindiging

In het intakegesprek wordt de voorlopige duur van de behandeling afgesproken. Bij evaluatie gedurende de looptijd van de behandeling kan in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer de duur van de behandeling aangepast worden. In geval van particuliere individuele coaching kunnen beide partijen verdere coaching staken, zonder opgaaf van reden. De nog niet geleverde prestaties worden in dat geval niet in rekening gebracht. De opdrachtgever is wel gehouden tot betaling van de factuur met betrekking tot de geleverde coaching tot het moment van staken.

11. Betaling

De betalingstermijn is binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders overeengekomen en vermeld op de factuur. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk zonder ingebrekestelling in verzuim.  Bij niet tijdige betaling of verzuim van de betaling behoudt de opdrachtnemer zich het recht de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst schriftelijk in kennis stellen.

Indien de opdrachtnemer de vordering uiteindelijk ter incasso uit handen geeft is de opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

Bezwaren ten aanzien van de factuur dient de opdrachtgever dit binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer.

 12. Einde behandelingstraject

De duur van de behandeling is vastgelegd in de overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel verlengd. Beëindiging laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moet worden.

15. Annulering 

De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht vooraf de behandeling zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100 % van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of afspraken over en weer.

16. Het verzetten van afspraken

Indien de opdrachtgever de door hem/haar gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die voor die tijd worden geannuleerd of verzet zullen niet in rekening worden gebracht.

Bij het niet verschijnen op de afspraak worden de kosten voor de behandeling in rekening gebracht en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen.

17. Aansprakelijkheid en risico

 1. De opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. De opdrachtgever begrijpt dat de therapie/behandeling geen vervanging is van (regulier) medisch handelen en/of diagnoses. De opdrachtnemer is geen arts en heeft geen intentie om deze als zodanig te vervangen.
 3. Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist worden veranderd of geheel achterwege worden gelaten.
 4. De opdrachtnemer draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de opdrachtgever en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke gezondheid.
 5. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan in verband met door haar verrichte diensten ontstaan als tekortkoming of onrechtmatige daad. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien de opdrachtnemer toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.
 7. De opdrachtgever heeft een collectieve beroepsaansprakelijkeheidsverzekering.


18.
Klachtenprocedure

Indien de opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. Indien zij er samen niet uitkomen wordt de klacht voorgelegd aan de klachtencommissie van de VBAG. Als lid van de VBAG beschikt HuisvanQi over een aansluiting bij de geschillencommissie waardoor HuisvanQi tegemoetkomt aan de eis zoals deze door de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten, geschillen en zorg) wordt gesteld. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

19. Intellectueel eigendom en gebruiksrecht

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

20. Slotbepaling

Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepaling, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.