HuisvanQi

Privacyverklaring HuisvanQi

De privacy van mijn klanten en bezoekers van deze website is voor mij erg belangrijk. De persoonlijke informatie die u mij verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Onder persoonlijke informatie vallen zowel uw naam en adresgegevens, alsook alle informatie die ik van u verkrijg en alle informatie die wordt verzameld in het kader van de persoonlijke begeleiding en behandeling. Deze privacyverklaring is van toepassing als u mijn website www.huisvanqi.nl  bezoekt of een overeenkomst sluit. 

HET DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

HuisvanQi gebruikt uw gegevens alleen om een goede dienstverlening aan u te verzorgen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden alleen door mij verwerkt nadat u bij mij komt voor een consult en behandeling.

Het intakeformulier verwerkt huis van Qi voor de volgende doeleinden: inzicht krijgen met betrekking tot de hulpvraag, het verwerken van de gegevens zodat ik u optimaal kan begeleiden, het opstellen van de factuur, tussentijdse evaluatie van het behandeling-of coaching traject en begeleiding tijdens de sessies. HuisvanQi verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden en deze worden alleen verstrekt aan derden met uw toestemming. 

Wanneer er tijdens of na een behandeling of coaching sessie iets wordt opgeschreven, wordt dit bewaard in een afgesloten ruimte. Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Diagnoses, andere bezochte instanties en aangeleverde gegevens naar aanleiding van het intakeformulier


We verwerken ook persoonsgegevens, zoals bankrekeninggegevens voor afhandeling van uw betaling via de boekhouder, en wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

HuisvanQi verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat mogelijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken hiervan vragen we om uw toestemming op het intakeformulier. 

GEBRUIK VAN COOKIES

HuisvanQi gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Iedere persoon die bij HuisvanQi toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval HuisvanQi gebruik maakt van de diensten van derden, zal HuisvanQi in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

DELEN MET ANDEREN/VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

HuisvanQi verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

DIGITAAL/NIEUWS BLOG

Als ik nieuws deel in een blog of nieuwsbrief zal ik uw email adres alleen met uw toestemming toevoegen aan de lijst met ontvangers. Iedere email bevat een link waarmee u zich eenvoudig weer kunt afmelden.

GEGEVENS INZIEN/ AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@huisvanQi.nl

BEWARING PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met u en/of de opdrachtgever is afgesproken. 

CONTACTGEGEVENS

HuisvanQi
Miranda Maatkamp
Dorpsstraat 71
4128 BW
Lexmond

Telefoon: 0648660603
Email: info@huisvanqi.nl
KvK nummer: 62893343

Banknummer: NL54KNAB0406119988 t.n.v. m.c.j. Maatkamp

AANPASSINGEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

VRAGEN

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy statement kunt u contact opnemen via info@huisvanQi.nl

Dit privacy statement is opgesteld op 25 januari 2022